Общи условия

Общи условия за интернет сайт www.fiolla.bg

 

I. Използването на този сайт и регистрирането на поръчка през него се счита за съгласие с посочените условия. Фиолла ООД има право да променя условията посочени на www.fiolla.bg по всяко време, като промените биват публикувани в сайта!

 

1. Общи условия

* www.fiolla.bg е уебсайт за online търговия на стоки, които са публикувани на него от името на “Фиолла ООД”.

 *  Публикуването на стоки на www.fiolla.bg е само по себе си покана за търговска сделка тип online от “Фиолла ООД”.

 * “Фиолла ООД” чрез www.fiolla.bg има право да променя цените на предлаганите стоки без да прави предварително уведомление! Всеки потребител направил заявка за покупка на стоки е длъжен да заплати стоката по цена към момента на заявката!

 * При липса на складова наличност “Фиолла ООД” чрез www.fiolla.bg информира на посочената платформа за online търговия, че продуктът е изчерпан или не е наличен по ясно разбираем начин! Ако е направил поръчка от изчерпан артикул, “Фиолла ООД” се задължава да информира  заявителя по email и телефон, че дадения артикул е изчерпан!

 *Ако лице, което предостави неверни данни за поръчка през www.fiolla.bg на име, адрес, лице за контакт и телефон, “ Фиолла ООД” може да откаже заявката за покупка!

 *Потвърждението за сключване на търговска сделка, а именно договор между клиента и “Фиолла ООД”, чрез платформата www.fiolla.bg се счита за извършен само ако клиентът е попълнил правилно заявлението за покупка.

 *”Фиолла ООД”  не носи отговорност за неправилно попълнени данни!

 *”Фиолла ООД” се задължава да подготви и достави дадената стока, като доставката се поема от фирма спедитор, с която “Фиолла ООД” има договорни отношения.

 *”Фиолла ООД” не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация!

 * Информацията публикувана на сайта www.fiolla.bg за размери и други параметри  е  по информация подадена от други доставчици и вносители на дадената стока. Възможно е разминаване в обявените и действителните  размери!

 *Обявените цени са в BG лева и с включено ДДС.

 

Права и задължения на “Фиолла ООД”:

 1. “Фиолла ООД” се задължава да потвърди поръчката на даден клиент до 5 работни дни или съответно да я откаже за същия период от време.

 2. Срокът за доставка при потвърждение за поръчка може да бъде удължен спрямо предвидения от графа “договори и плащания”, но с това обстоятелство “ Фиолла ООД”  се задължава да информира купувача за промените.

 3.Преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за функциониране, цялост, не нарушеност на каквато и да е част от него, фабрични дефекти и други, което би довело до невъзможността му за употреба или несъответствие с предложеното в www.fiolla.bg.

 

Права и задължения на клиента:

 1. Клиентът е задължен да представи три имена, точен адрес  за доставка, email и телефон за връзка.

 2. Да заплати разходите по доставката!

 

Обърнете Внимание, че клиентът е длъжен да заплати разходите за доставка на стоката, независимо дали ще приеме или откаже стоката при получаването й.

 

3.При предаването на стоката клиентът подписва и заплаща съответните документи и такси за транспорт, които я придружават, а също така и обявената й стойност!

4.Възможност от забавяне на стоката може да настъпи и от непредвидени обстоятелства, които пряко или косвено влияят на предавания продукт, и спедиторът за доставка да извърши доставката в уговорените срокове.


 5.В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “Фиолла ООД” се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

 6.Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 -  доставената стока  явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

- цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.


 

7.Връщането се допуска при следните условия:

 - заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от “Фиолла ООД” електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката.

 

- стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи издадени от “Фиолла ООД”.

 

- съгласно разпоредбите на ЗЗП, Фиолла ООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката. Фиолла ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

 

III Лични данни

 * Фиолла ООД чрез www.fiolla.bg полага дължимата грижа за защите на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

 * При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Фиолла ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

 *  Фиолла ООД чрез www.fiolla.bg има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги  на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения и поздравления.


 

IV Разкриване на информацията

 *  Фиолла ООД чрез www.fiolla.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

-  е получила изричното писмено съгласие на Клиента;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство  са оправомощени  да изискват и събират такава информация;

- Фиолла ООД чрез www.fiolla.bg е длъжна да предостави информация по силата на закона.


 V. Отговорности

 *  Фиолла ООД чрез www.fiolla.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Фиолла ООД чрез www.fiolla.bg не е предвидила и не е била длъжна да предвиди - вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Фиолла ООД чрез www.fiolla.bg.


VI. Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:

1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.

2.Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.

3.При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.